Romeinse wachttoren in het Zaanse veen

16 november 2020

In de eerste eeuw na het begin van de jaartelling stond in Krommenie (in de gemeente Zaanstad) naar alle waarschijnlijkheid een Romeinse wachttoren. Dat blijkt uit een nieuwe archeologische opgraving die in 2018 werden uitgevoerd. De vondsten die op deze plaats aan het licht kwamen, zijn nu in de vorm van een klein opgravingsverslag tentoongesteld in een vitrinewand in het gemeentehuis van Zaanstad aan het Stadhuisplein in Zaandam. De expositie is nog tot en met vrijdag 22 november te zien.

In 1955 werden bij grondwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwbouwwijk aan het Volwerf, aan de rand van de toenmalige gemeente Krommenie, sporen gevonden, die erop wezen dat hier in de eerste eeuw een Friese woonkern moest hebben gelegen. Na deze ontdekking deed de Archeologische Werkgemeenschap Zaanstreek-Waterland samen met het Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie van de Universiteit van Amsterdam verder onderzoek en in 1959 werd een boerderijplattegrond uit de eerste eeuw opgegraven, waarmee Friese bewoning op het veen in de Romeinse ijzertijd werd aangetoond. Tot die tijd nam men aan dat dit een ‘niemandsland’ was, waarin de Romeinen geen nederzettingen duldden.

Verrassende ontdekkingen

Een van de onderzochte locaties bevond zich in de wijk Zuiderham, waar een sportpark was geprojecteerd. Het is op deze plek waar wijlen mr. Egbert J. Helderman uit Wormerveer – de nestor van de Zaanse amateurarcheologie – tijdens een veldverkenning in 1964 resten aantrof, die afweken van wat tot dan toe in Krommenie was gevonden, waaronder scherfjes Romeins aardewerk. Bij vervolgonderzoeken deed men verrassende ontdekkingen: onder leiding van Helderman werd een groot aantal naast elkaar staande omheiningspalen aangetroffen, alsmede aardewerkfragmenten van Romeinse en Romeins-inheemse makelij, de bodem van een Romeinse kookpot, aangepunte latten en palen en een ijzeren dissel. In 1965 werden er wederom resten van houten palen gevonden, waarbij een vierkant van drie bij drie meter, met op de hoeken dubbele zware palen, en twee rechthoekige gebouwen. Daarbij werd weer veel aardewerk in beide categorieën aangetroffen, waaronder terra sigillata. Bijzonder was een ‘nest’ van zestien slingerkogels en enige munten uit de eerste helft van de eerste eeuw.

Fries aardewerk

Fries-Germaans heiligdom?

Waar was men hier nu op gestuit? Het was een vraag die de archeologische gemoederen bij de Zaanse AWN en daarbuiten aardig opschudde. Volgens dr. H. Halbertsma van de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort die de opgraving destijds begeleidde, zou er sprake kunnen zijn van een omheind Fries-Germaans heiligdom. Vandaar dat hij er de naam ’t Hain’ aan gaf, een aardig bedachte Zaanse variant van ‘temenos’: een terrein rond een altaar of tempel dat was toegewijd aan een godheid. Dat het hier mogelijk zou kunnen gaan om een Romeinse wachtpost, was een wilde gedachte. Want wat moesten die Romeinen hier immers in het zompige veen/broekboslandschap?

Castellum Flevum

Die gedachte was echter niet zo heel wild meer, toen archeologen tussen 1972 en 1989 op het huidige Spaarnwoude, nabij de zuidzijde van de Wijkertunnel, stuitten op restanten van een Romeinse vlootbasis (‘Velsen I’). Wellicht was dat het castellum ‘Flevum’ dat van 16 tot 30 dienst deed en dat door de Romeinse schrijver Tacitus wordt beschreven in zijn boek Annales. Hierin verhaalt hij van de Friese opstand in 28, waarbij Flevum door opstandige Friezen werd belegerd, nadat de inhalige belastinginner Olennius de belasting in de vorm van koeienhuiden enorm verhoogde. Er zijn aanwijzingen dat Velsen I inderdaad werd belegerd en het verloop van die strijd kon archeologisch worden gereconstrueerd. Later werd iets ten westen van Velsen I, aan de zuidzijde van de Velsertunnel, nog een Romeinse vlootbasis gevonden (‘Velsen II’) die mogelijk kort na 30 werd gerealiseerd en in 47 werd verlaten. Het Romeins-inheemse aardewerk dat in ’t Hain werd gevonden, toont grote overeenkomst met dat wat in Velsen I werd gevonden.

Signaalfunctie

’t Hain lag enigszins inlands aan een prehistorische kreek op de noordoever van het Oer-IJ. De locatie ligt hemelsbreed ca. zes kilometer van de vlootbasis in Velsen verwijderd. Dat is weliswaar een vrij grote afstand, maar een wachttoren op deze plaats zou ook een signaalfunctie kunnen hebben gehad, om bijvoorbeeld met rook- of vuursignalen boodschappen door te geven of de bezetting van het fort te waarschuwen bij dreigend gevaar. Het is ook mogelijk, dat er ergens halverwege in de Heemskerker- of Beverwijkerpolder nog een wachttoren heeft gestaan, maar dat deze niet is opgemerkt bij archeologisch onderzoek en/of verloren is gegaan. Er stonden dus nog heel wat vragen open, die niet beantwoord konden worden.

Heropgraving

’t Hain lag al ruim vijftig jaar onder de groene zoden van het Provily Sportpark, toen het gemeentebestuur van Zaanstad in 2014 besloot om de sportvelden te verplaatsen naar de Vinexwijk Saendelft in Assendelft om zo ruimte te maken voor nieuwe woningbouw. Uit vooronderzoek door opgravingsbedrijf Hollandia uit Zaandijk bleek, dat de zware paIen en de palen van de palissade nog goed bewaard waren gebleven.

In 2018 deed zich uiteindelijk de gelegenheid voor om een heropgraving te doen, een project dat werd uitgevoerd door Archeologenbureau Argo in Zaandam in samenwerking met de amateurarcheologen van AWN Zaanstreek-Waterland en de archeologische vereniging Baduhenna uit Heiloo. Alhoewel het oorspronkelijke opgravingsvlak in 1964 dertig centimeter diep was afgefreesd, leverde het onderzoek veel nieuwe palen en sporen op die tijdens het eerste onderzoek niet waren gezien. Ook konden opnieuw vondsten worden geborgen. Een belangrijke vondst is een plaatje gordelbeslag van de gordel van een Romeinse dolk, evenals een olielampje met de afbeelding van een gladiator en een bronzen belletje van een paardentuig. Het zijn de typische stille getuigen van de aanwezigheid van Romeinse soldaten in Krommenie.

Romeins aardewerk

Meest noordelijke post

Alles lijkt er dus op te duiden dat er in Krommenie inderdaad een ruim omheinde Romeinse wachttoren heeft gestaan. De vierkante plattegrond van drie bij drie meter lijkt als twee druppels water op die van de later gevonden wachttorens in Leidsche Rijn en Velsen.

Dat sluit een inheems heiligdom voor of na die tijd niet uit. Het staat nu vast, dat er ook in de Vroege IJzertijd (700-400 v.Chr.) een gebouw heeft gestaan. Gezien de grote hoeveelheid aardewerkvondsten ligt het voor de hand te veronderstellen, dat de Romeinse soldaten handel dreven met de lokale Friese bevolking. De post is maar kort in gebruik geweest en het is niet ondenkbaar dat deze in 28 ten prooi is gevallen aan de woedende Friezen. Het zou de meest noordelijke Romeinse post zijn, die tot op heden in ons land is aangetroffen. Een unieke vondst, die al 1964 door Zaanse amateurarcheologen werd gedaan maar gelukkig toch nog aan de vergetelheid kon worden ontrukt.

Deel dit blog:
De Zuilen van Hercules (in Drenthe)

Het zal u niet onbekend zijn dat de Griekse halfgod Herakles nogal een macho was, hoewel hij méér was dan Read more

Celtic Fields

De naam “Celtic Field” is een eeuw geleden bedacht door Britse archeologen en is eigenlijk een beetje misleidend. Het begrip Read more

Foto van de dag: Coriovallum

Het Romeinse badhuis in Heerlen (Thermenmuseum) [Meer foto’s hier.]

Foto van de dag: prehistorisch dorp

Gereconstrueerde boerderijen in het Prehistorisch Dorp in Eindhoven; zo zag een dorpje in de Kempen aan het begin van de Read more